MATURE TEPLICE s.r.o.

Projekce

Projektová dokumentace je většinou nedílnou součástí stavební projektu a stavby. Projektová dokumentace slouží nejenom pro potřeby stavebního úřadu, ale je podkladem pro výběr vhodného dodavatele nebo dodavatelů stavby a je důležitý nástroj pro provedení stavby.

Na základě požadavků klienta vyhotovíme dokumentace stavby, která bude obsahovat tvarové, technologické a technické, hmotové, materiálové, dispoziční a provozní řešení stavby. Tyto nároky na stavbu by měli být v souladu s požadavky klienta a v souladu s požadavky vyhlášky 499/2006 Sb. která stanoví rozsah a obsah projektové dokumentace. Součástí projektové dokumentace jsou odborné posudky, jako jsou statické posudky, požárně bezpečnostní řešení, tepelně technické hodnocení a průkaz energetické náročnosti budov (PENB).

Dále pro potřeby klienta zajistíme potřebná stanoviska a vyjádření dle požadavku místního stavebního úřadu a požadavkům dotačních titulů.

Naše firma v této oblasti nabízí:

Vypracování projektové dokumentace:

 • textovou, výkresovou a dokladovou část projektové dokumentace
 • tepelně technické posouzení
 • energetické audity a průkaz energetické náročnosti
 • požárně bezpečnostní řešení
 • architektonické řešení
 • statické posouzení
 • výkaz výměr a položkový rozpočet

Zajištění stavebního povolení a po ukončení realizace kolaudaci stavby:

 • pro potřeby rozhodnutí o stavebním povolení zajištění všech stanovisek a posudků
 • podání žádosti a spolupráce s místním stavebním úřadem
 • kontrolu a zajištění podmínek stavebního rozhodnutí
 • pro vydání kolaudačního souhlasu k zajištění stanovisek ke kolaudačnímu souhlasu
 • vyřízení kolaudačního souhlasu k užívání stavby

Další související činnosti:

 • zajištění autorského dozoru projektanta
 • zajištění dozoru investora

Ostatní:

 • na výše uvedených činnostech se podílí vlastní tým pracovníků
 • samozřejmostí jsou kvalifikační předpoklady
 • firma vlastní potřebně hardwarové a softwarové vybavení
Projekce - Obrázek 4 Projekce - Obrázek 3 Projekce - Obrázek 2

Naše firma nabízí realizaci: